PUP Częstochowa

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Studia podyplomowe

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 13.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie studiów podyplomowych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 1065)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz 667)

Starosta na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów do wysokości 100 %, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Starosta zawiera z osobą umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

W przypadku przerwania studiów podyplomowych, kwota wydatkowania na ich finansowanie z Funduszu Pracy, podlega zwrotowi.

Bezrobotnemu, któremu Starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20 % zasiłku.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą nie zawiesza się wypłaty stypendium.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje odszkodowanie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.

Przepisy dotyczące osób bezrobotnych stosuje się odpowiednio do poszukującego pracy, który:

 1. Jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 2. Jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. Otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. Uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 5. Jest żołnierzem rezerwy,
 6. Pobiera rentę szkoleniową,
 7. Pobiera świadczenie szkoleniowe,
 8. Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 9. Jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha ustawy

Do pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy przepisy dotyczące osób bezrobotnych stosuje się odpowiednio. Osobom tym w okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych stypendium nie przysługuje.

Przy ocenie wniosku o sfinansowanie studiów podyplomowych brane będą pod uwagę:

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie studiów podyplomowych
 2. Analiza rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na wnioskowane kwalifikacje/umiejętności
 3. Opinia doradcy klienta, specjalisty ds. rozwoju zawodowego a w uzasadnionych przypadkach opinia doradcy zawodowego

Studia podyplomowe w przypadku, gdy osoba zainteresowana sfinansowaniem studiów podyplomowych aktualnie odbywa szkolenie lub staż – nie będą finansowane.

Pomoc w formie dofinansowania studiów podyplomowych udzielana jest do wysokości 3 000,00 zł w roku kalendarzowym 2017 na jednym kierunku studiów. Osoby, które uzyskały wsparcie w formie dofinansowania studiów podyplomowych w poprzednich latach, nie będą mogły skorzystać z dofinansowania w roku bieżącym.

 

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Studia podyplomowe [ 1 ]
ikona PDF Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych wraz z załącznikami 13-02-17 09:35 1.18MB pobierz
Utworzono: | Redagował: Iwona Skorek 2017-06-29 10:04-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2716

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl